Apollo's oracles - part I - Temple Retreat by Ina Custers-van Bergen

 

 

Voor de Nederlandse review klik hier
Den deutschen Erfahrungsbericht finden Sie hier
More pictures and reviews you find in part 2, click here

 

Apollo’s Oracles
Temple Retreat of the Hermetic Order of the Temple of Starlight
by Ina Custers-van Bergen

…Hear the words of the Oracle….

Frater A:.T:.A:.A
Nov. 2011

 

"Apollo’s Oracles" was my fourth residential workshop with the Hermetic Order of the Temple of Starlight. And what a "ride" it was! In contrast with the previous workshops, this one involved not so much 'ritual' but, instead, a lot of 'Inner Planes' and trance work.
The material for this workshop was – as usual - meticulously researched and beautifully designed by our Magistra Templi, Ina Cüsters-van Bergen and given form by the wonderfully talented Anke. We were welcomed into the Cave of the Oracles, guarded by a giant Spirit Tree overlooking the Sacred Well. The Cauldron spewing forth fumes of the Underworld, the sacred Omphalos, the Navel stone of the World, they were all there to guide and assist us on our journey into the Otherworld of the Inner Earth.

 

We were introduced to different types of trance techniques and worked within the world of dreams and with the ancient practice of Temple Sleep.
Each ritual brought me something unique and invaluable, so it is very difficult to give a highlight.
If one must be named, it should be the Saturday outdoor ritual in the woods. Standing in the magic circle on a small hill under the Spirit Tree of the Forest, surrounded by trees, the mists of late Autumn, animals and all the nature spirits, lit by the Full. Moon, we performed a ritual of outstanding beauty and power.
Early morning, the next day, we went to collect our spirits from the Tree in the Woods. We then found we were not the only ones up and about on the early Sunday morning. I can only imagine what a group of mountain bikers must have thought when confronted with our Spirit Tree and some of us in ritual garb standing under it!

 

This workshop has given me many important insights and gifts. On a technical level, this workshop has given me access to deeper level of trance than ever before. I had already experienced glimpses of that level, but it feels like I can access it now on a more regular basis. Also, it has provided me with a feel what the ancient Greek religion was about. We tend to think of the Greek religion in terms of what the poets have told us, but the true nature of the Greek deities as they appeared in this workshop seems far removed from the well-known and rather frivolous imagery of commonly known"Greek Mythology".
On a personal level, this workshop –and especially the Temple Sleep- has helped me to remove some serious and important blockages and I expect to be working on this for some time coming. And finally, during my Night Vigil in the temple I was given some important information about the state of humanity nowadays and my own role as a priest/magician in society, now and in the future.

 

I would like to thank all my Brothers and Sisters from the Temple of Starlight for being there and making your own contributions to this successful weekend. I would also like to thank our Magistra Templi, Ina Cüsters-Van Bergen, for listening so well to her Inner Contacts and creating such beauty for us. And I finally would like to thank all the Gods and Goddesses, Spirits and Oracles for their presence and their energies.
παντοι ‘αγιοι εστε (Blessed Be)!
 

 

 

 

Apollo’s Oracles
Temple Retreat of the Hermetic Order of the Temple of Starlight
by Ina Custers-van Bergen

…Luister naar de woorden van het Orakel….

Frater A:.T:.A:.A
Nov. 2011

 

"Apollo’s Oracles" was alweer mijn vierde weekend workshop met de Hermetic Order of the Temple of Starlight. En wat een mooie reis is het geworden! In tegenstelling met de voorgaande workshops was deze niet zozeer gevuld met 'ritueel' maar vooral met heel veel Inner Planes en trance-werk.
Zoals altijd was het materiaal voor deze workshop weer diepgaand uitgezocht en prachtig opgezet door onze Magistra Templi, Ina Cüsters-Van Bergen en fantastisch vormgegeven door de getalenteerde Anke. We werden verwelkomd in de Grot van de Orakels, bewaakt door een gigantische Spirit Tree die boven een Heilige Bron stond. De Ketel waaruit de dampen van de Andere Wereld uitgespuwd werden, de Omphalos, de navelsteen van de wereld, zij waren allemaal aanwezig om ons te leiden en te helpen op onze reis naar de Andere Wereld van de Binnenaarde.

 

We maakten kennis met verschillende typen trance-techniek en werkten in de Droomwereld en met de aloude techniek van de Tempelslaap. Elk onderdeel bracht me wel iets unieks en waardevols, en het is dus erg moeilijk om een hoogtepunt aan te geven.
Heel bijzonder vond ik vooral het buitenritueel in de bossen op de zaterdagavond. We stonden in een magische cirkel op een kleine heuvel onder de Spirit Tree of the Forest, omgeven door bomen, de nevels van de late Herfst, dieren en alle natuurgeesten en in het licht van de volle maan. En daar voerden we een ritueel uit van een onvergelijkelijke schoonheid en kracht.
De volgende ochtend vroeg gingen we terug naar deze plek om de spirits uit de boom op te halen. We merkten al snel dat we niet de enigen waren die zo vroeg in de bossen op pad waren. Ik vraag me af wat een groep mountain bikers gedacht heeft toen ze in alle vroegte geconfronteerd werden met onze Geestenboom en een aantal van ons in rituele kledij daaronder!

 

Deze workshop heeft me veel belangrijke inzichten en giften gegeven. Op het technische vlak heb ik een diepere trancelaag aangeboord. Flarden daarvan was ik al eerder tegengekomen, maar tijdens deze workshop heb ik gemerkt dat ik die diepere laag steeds gemakkelijker kan aanboren. Ook heeft het me een goed gevoel gegeven wat de oude Griekse religie nu inhield. Wij denken aan de Griekse godenwereld vaak in de termen die ons door de dichters is nagelaten, maar de ware aard van de Griekse goden zoals zij in deze workshop verschenen verschilt nogal met het populaire en nogal frivole beeld van hen.
Op het persoonlijke vlak heeft deze workshop –en vooral de Tempelslaap- me geholpen om een serieuze en belangrijke blokkade aan te pakken en ik verwacht daar de komende tijd nog mee aan de slag te zijn. En tenslotte, gedurende de nachtelijke wake, mocht ik van het Orakel belangrijke informatie ontvangen over de toestand waarin de mensheid momenteel verkeert en over mijn eigen rol als Priester/Magiër in de samenleving, voor nu en in de toekomst.

 

Ik dank alle Broeders en Zusters van de Temple of Starlight voor hun aanwezigheid en hun bijdragen aan het welslagen van dit weekend. Uiteraard wil ik ook onze Magistra Templi, Ina Cüsters-van Bergen, bedanken voor het luisteren naar haar Inner Contacts en het scheppen van zoveel schoonheid voor ons. En ten slotte wil ik alle Goden en Godinnen, geesten en Orakels danken voor hun aanwezigheid en energie.
παντοι ‘αγιοι εστε (Blessed Be All)!
 

More pictures and reviews you find in part 2, click here

 

 

 

Apollo’s Oracles

Temple Retreat of the Hermetic Order of the Temple of Starlight
by Ina Custers-van Bergen

 

… Vernehmt die Worte des Orakels …
 

Frater A:.T:.A:.A
Nov. 2011

 

"Apollo’s Oracles" war mein vierter Workshop mit Übernachtung beim Hermetic Order of the Temple of Starlight. Und was für ein 'Ritt' war das! Im Gegensatz zu den vorherigen Workshops gab es bei diesem nicht so viel 'Ritual'-, sondern eine Menge 'innere Ebenen'- und Trance-Arbeit. Das Material für diesen Workshop wurde wie immer von unserer Magistra Templi, Ina Cüsters-van Bergen sorgfältig zusammengetragen und wunderschön entworfen und durch die wunderbar talentierte Anke in konkrete Form umgesetzt. Wir wurden in der Höhle der Orakel empfangen, bewacht von einem riesigen Geist-Baum mit Blick auf die Heilige Quelle. Der Kessel, der die Dämpfe der Unterwelt ausspie, der heilige Omphalos, der steinerne Nabel der Welt, alle waren sie da um uns zu leiten und zu unterstützen auf unserer Reise in die Anderswelt der Inneren Erde.

 

Wir wurden in verschiedene Typen von Trancetechniken eingeführt und arbeiteten in der Welt der Träume, wobei wir die alte Praxis des Tempelschlafs benutzten.
Jedes Ritual brachte mir etwas Einzigartiges und Unbezahlbares, das macht es sehr schwierig, ein Highlight herauszustellen. Wenn schon etwas genannt werden muss, dann sollte es das Samstagabend Ritual sein, das draußen in den Wäldern stattfand. In einem magischen Kreis auf einem kleinen Hügel unter dem Geist-Baum des Waldes, umgeben von Bäumen, spätherbstlichen Nebeln, Tieren und Naturgeistern, beschienen vom Vollmond, feierten wir ein Ritual von herausragender Schönheit und Kraft.
Am nächsten Morgen brachen wir auf, um unsere Geister von dem Baum in den Wäldern heimzuholen. Wir entdeckten sehr schnell, dass wir nicht die einzigen waren, die an diesem frühen Sonntagmorgen bereits unterwegs waren. Ich kann mir nur vorstellen, was diese Gruppe Mountainbiker gedacht haben muss, als sie unseren Geistbaum sah und einige von uns, die in Ritualkleidung darunter standen!
 

 

Dieser Workshop hat mir viele wichtige Einsichten und Geschenke gebracht. Auf der technischen Ebene habe ich Zugang zu einer tieferen Tranceebene als jemals zuvor erhalten. Ich hatte schon Einblicke in jene Ebene, aber es fühlt sich so an, als ob ich jetzt auf einer regelmäßigeren Basis dorthin gelangen könnte. Außerdem hat es mir ein Gefühl verschafft, worum es in der griechischen Religion ging. Wir neigen dazu, über die griechische Religion in den Begriffen zu denken, mit denen die Dichter uns versorgt haben, aber die wahre Natur der griechischen Götter, wie sie in diesem Workshop erschienen, erscheint doch sehr weit weg von dem bekannten und ziemlich frivolen Bild der altbekannten 'griechischen Mythologie'.
Auf einer persönlichen Ebene hat dieser Workshop – und dabei besonders der Tempelschlaf – mir geholfen, einige wichtige und ernsthafte Blockaden aufzulösen und ich erwarte, dass ich damit in der kommenden Zeit viel zu tun haben werde. Und schließlich erhielt ich in meiner Nachtwache im Tempel wichtige Informationen über den heutigen Zustand der Menschheit und meine eigene Rolle als Priester/Magier in der Gesellschaft, jetzt und in der Zukunft.

 

Ich möchte allen meinen Brüdern und Schwestern des Temple of Starlight für ihre Anwesenheit und für ihre eigenen Beiträge zu diesem erfolgreichen Wochenende danken. Ich möchte auch unserer Magistra Templi, Ina Cüsters-van Bergen danken, dass sie so sehr ihren Inneren Kontakten zugehört hat und eine solche Schönheit für uns geschaffen hat. Und zum Schluss möchte ich all den Göttern und Göttinnen, Geistern und Orakeln für ihre Gegenwart und ihre Energien danken.
παντοι ‘αγιοι εστε (Seid gesegnet)!

More pictures and reviews you find in part 2, click here

 

-------------------------------------------

 

"I am pleasantly surprised. To my feeling all of the pictures are positive and friendly. I am unfamiliar with these things and I have great respect for mystic matters. It feels very mystic. And everything looks friendly and peaceful and harmoniously united. I am very impressed."

"Ik ben positief verrast. Ik vind de foto's zo positief en feestelijk. Ik heb iets dergelijks nog nooit eerder gezien. Ik heb veel respect voor mystieke zaken, en dit voelt heel mystiek aan voor mij. Het ziet er tegelijkertijd vredig en vriendelijk uit, en zo harmonieus. Ik ben erg onder de indruk."

"Ich bin positiv überrascht. Ich finde die Bilder durchweg positiv und feierlich. Ich kenne sowas in der Art ja nicht, und habe größten Respekt vor mystischen Dingen. Und mystisch wirkt das alles auf mich. Aber es sieht alles so friedlich und freundlich aus. Sehr nach Zusammenhalt. War beeindruckt."

Iris, Deutschland