Disclaimer

The Hermetic Order of the Temple of Starlight® Pages are frequently updated and improved. New content will be added as it is available.

Although we will attempt to keep information accurate, the accuracy of the information provided cannot be guaranteed.

The information contained in on this website is for general information purposes only. The Stichting Temple of Starlight assumes no responsibility for errors or omissions in the contents on the Service. In no event shall the Stichting Temple of Starlight be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service. The Stichting Temple of Starlight reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on the Service at any time without prior notice.

All parties providing information on the Hermetic Order of the Temple of Starlight® Pages warrant that the copying, distribution and use of such materials is prohibited without previous written permission of the owner and would violate proprietary rights. All material that is presented on the Hermetic Order of the Temple of Starlight® pages is copyrighted and may not be used in Web pages, electronic, or written publications without the express written permission of the Hermetic Order of the Temple of Starlight®. If we have used unwittingly some copyrighted material, please write us an email, so that we can remove it.

All members of the Stichting Temple of Starlight, and others, who have given permission for publication and contributed material to this website automatically agree that this material remains free available to the Stichting Temple of Starlight to whom they thereby transfer the rights for further use.

The viewer also agrees not to submit content that is infringing or that contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, easter eggs or other computer programming routines that may damage, detrimentally interfere with or otherwise adversely affect the operation of another's computer or surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information.

The linked pages maintained in relation to the Hermetic Order of the Temple of Starlight® are the sole responsibility of the users who have chosen to make information publicly available on the web. These pages and the opinions or information contained within are the creation of outside parties and do not necessarily reflect the opinions of the Hermetic Order of the Temple of Starlight®.

All sections of the Hermetic Order of the Temple of Starlight® are falling under this disclaimer page along with the electronic mail address of the person(s) responsible for maintaining that particular section.

No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of the Director of Studies of the Hermetic Order of the Temple of Starlight®, Copyright © A.M.C. Cüsters-van Bergen, unless stated otherwise. All rights reserved. Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail. Hermetic Order of the Temple of Starlight ® is registrated by de Merkplaats, Amsterdam, the Netherlands.

Nederlandse Auteurswet
 

 

Algemene voorwaarden voor de Temple Trainingen

 1. Een nieuwe student kan drie maal losse lessen bijwonen bij de Temple Trainingen. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de opleiding.
 2. Bij inschrijving verbindt u zich per lesjaar. U gaat hiermee accoord met de algemene voorwaarden.
 3. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarbij de volgende regels gelden: Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
  · starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 januari van dat jaar.
  · starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 augustus van dat jaar.
 4. Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over het lopende semester verschuldigd blijft.
 5. De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in meerdere termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.
 6. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
 7. Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
 8. Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
 9. In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg worden overgeplaatst naar een parallel groep. Ook is het mogelijk deelname om te zetten naar de Solo Magical Training.
 10. Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het semester volledig te zijn voldaan.
 11. Iedere student heeft na inschrijving nog 14 werkdagen bedenktijd. Hierna is de inschrijving definitief en kan de student gebruik maken van alle fasciliteiten van de Tempel.

Tussentijdse opzegging

Annuleren is voor alle betrokkenen vervelend. Vervelend voor de deelnemer die niet naar de training kan komen, maar ook vervelend voor de andere deelnemers. De samenstelling en omvang van de groep hebben immers effect op de kwaliteit van het groepsproces. Annuleren is ook vervelend voor deelnemers die hun deelname hebben moeten uitstellen door overtekening. De annuleringsregeling is onder alle omstandigheden van kracht en geldt ongeacht de reden van annuleren. Het aantal deelnemers wordt gemaximeerd om een hoge trainingsintensiteit te waarborgen voor de deelnemers.

Onze annuleringsregeling is niet van toepassing indien de deelnemer zorg draagt voor passende vervangende deelname voor de training waarvoor is ingeschreven. Onder passende vervanging verstaan wij een nieuw aan te brengen lid, dat aan de voorwaarden voor deelname van de trainingen voldoet. 

 

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars

 1. Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
 2. Iedere student heeft na inschrijving nog 14 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 3. U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
 4. In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de retraite, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 50,00 organisatie- en administratiekosten.
 5. In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).
   

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen

Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. De mogelijkheid om van supervisie gebruik te maken vervalt na 6 maanden na aanvang van het semester. Indien een student hierna de opleiding wil voortzetten, dan dient het volledige bedrag voor een nieuw semester te worden voldaan. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht dat verband houdt met de opleiding blijft eigendom Ina Cüsters van Bergen c.q. de Stichting Temple of Starlight (tenzij anders vermeld op de hand-outs). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het opleidingsmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.

Portretrecht

Tijdens de bijeenkomsten worden een enkele keer foto's of filmpjes gemaakt. Voorafgaand aan deze opname wordt standaard aan alle aanwezigen gemeldt dat er gefilmd c.q. gefotografeerd gaat worden. Enkel en alleen de mensen die accoord zijn gegaan én aktief mee hebben gewerkt aan het vervaardigen van beeldmateriaal voor publicatie-doeleinden, zijn op onze publicaties te zien.